புவியியலில் 1)மண் 2)வளிமண்டலம் 3)கோள்கள் 4)மே கங்கள் 5)காடுகள் 6)தல காற்றுகள் இவைகளை பற்றிய  தகவல்கள்
description

புவியியலில் 1)மண் 2)வளிமண்டலம் 3)கோள்கள் 4)மே கங்கள் 5)காடுகள் 6)தல காற்றுகள் இவைகளை பற்றிய தகவல்கள்

1. மண் வகைகள் :- ? புவியின் மேற்பரப்பில் மிகச்சிறிய பாறைத் துகள்கள் ஆன படலமே – மண் ? மண் வகைகள் – 5 1. …